FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा

७४/७५ 06/28/2018 - 12:50 PDF icon IMG_20180627_0001.pdf, PDF icon IMG_20180627_0002.pdf

खरिद प्रस्तावना

७४/७५ 06/27/2018 - 16:16 PDF icon IMG_20180627_0001.pdf, PDF icon IMG_20180627_0002.pdf, PDF icon IMG_20180627_0003.pdf, PDF icon IMG_20180627_0004.pdf

सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा

७४/७५ 06/27/2018 - 16:02 PDF icon IMG_20180627_0001.pdf, PDF icon IMG_20180627_0002.pdf, PDF icon IMG_20180627_0003.pdf, PDF icon IMG_20180627_0004.pdf

खरिद इकाई गठन सम्बन्धमा

७४/७५ 06/27/2018 - 15:49 PDF icon २०७४/०७/३० - खरिद इकाई गठन सम्बन्धमा , PDF icon २०७४/०८/०३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा, PDF icon २०७४/ ०८ /११ - सूचना प्रकासित सम्बन्धमा, PDF icon २०७४ /०८/ १२ - बोलपत्र कागजात तयार गर्ने सम्बन्धमा, PDF icon २०७४/०८ /१३ - बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा, PDF icon २०७४/०९ /१३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा १ , PDF icon २०७४/०९ /१३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा २ , PDF icon २०७४/०९ /१३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा ३ , PDF icon २०७४/०९ /१३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा ४ , PDF icon २०७४/ ०९ / २३- बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा १

Pages